KAS TEADSID, ET SUL ON SEADUSLIK ALUS KEELDUDA VAKTSIINIPASSI ESITAMISEST ja MASKI KANDMISEST?

Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST ja maskikohustus KORRALDUSEST

MÄÄRUS – antakse ainult seadusest tuleneva volituse alusel.

KORRALDUS – antakse ainult seaduse alusel ja selle seaduse täitmiseks. 

Ilma vajaliku seaduse sätteta EI SAA määrusi või korraldusi anda. Määrus ja korraldus on seadustest madalamal, need ei tohi olla seadusega vastuolus. 

Korraldus ja määrus EI OLE SEADUS!

Algallikad Sulle ja ebaseaduslike nõudmiste esitajatele vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele:

 1. MIS ON MÄÄRUS? § 27. Vabariigi Valitsuse MÄÄRUS

(3) Vabariigi Valitsus annab määrusi valitsusasutuste ülesehituse, asjaajamise ja töö korraldamiseks, samuti teenistusliku järelevalve teostamiseks – https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv

Vaktsiinipassi nõue tuleneb MÄÄRUSEST nr 144 ,,Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded,, – https://www.riigiteataja.ee/akt/114082021010

Lisaks vaktsiinipassi pole sätestatud üheski seaduses. Sellele pole kehtestatud vormilist külge ega selle dokumendi volitusi/mõju ehk mis õiguseid see annab (Pass on reisidokumendina õiguse reisida, ID kaart annab õiguse EL piires ilma viisata reisida) ja mida tõendab (juhiluba tõendab juhtimisõigust, ID kaart on isikut tõendav dokument).

Seda nimetatakse ka nakkusohutust tõendavaks tõendiks kuigi see ei taga nakkusohutust. Seega on juba algne mõte sellel väär, planeeritud sisu ei vasta tegelikkusele ja ei taga eesmärki. See teeb selle tõendi ebaotstarbekaks ja tühiseks. Kuna seaduses seda ei ole, siis see tõend ei ole seaduslik ehk on ebaseaduslik.

 1. MIS ON KORRALDUS? § 30. Vabariigi Valitsuse KORRALDUS

(31) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid – https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013007?leiaKehtiv

Korralduse mõiste tähendus: korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk. Juhul, kui inimene pole valitsusasutuse tööline, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavate isikute poolt välja antud korraldust.

Maskinõue tuleneb KORRALDUSEST nr 305 ,,COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks

vajalikud meetmed ja piirangud,, – https://www.riigiteataja.ee/akt/321102021004

 1. MIKS ON VAKTSIINIPASSI- JA MASKINÕUE VEEL EBASEADUSLIKUD JA ÕIGUSTÜHISED?

Ülim seadus riigis on põhiseadus ja kõik seadused peavad olema sellega kooskõlas. Eesti Vabariigi PÕHISEADUS – https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

 • 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.
 • 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

 • 13.Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele/…./ Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.
 • 14.Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.
 • 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Lihtsalt teadmiseks:

Piirangute kehtestamisel tugineb valitsus oma otsustes Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS).

Valitsuse korraldus kehtestatakse NETS § 27 lõike 3 ja § 28 lõike 2 punktidele 3 ja 5 ning lõike 6 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ja §  28 lõikes 8 sätestatut.

§ 27. Karantiini kehtestamine ja lõpetamine

 • Karantiin on eriti ohtliku nakkushaiguse haiguskoldest väljapoole leviku vältimiseks või tõkestamiseks kohaldatav:
 • 1) viibimiskeeld korrakaitseseaduse tähenduses;
 • 2) isikute, kaupade ja sõidukite teatud territooriumil liikumise või sellelt lahkumise piirang

 (3) Karantiini kehtestab Terviseamet haldusaktiga. Kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele, kehtestab karantiini Vabariigi Valitsus korraldusega. Karantiini kehtivuse aeg määratakse kindlaks haldusaktis. Haldusaktis määratud karantiini kehtivusaega võib pikendada kuni käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud eesmärk on saavutatud.

§ 28. Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamine

(2) Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib Terviseamet haldusaktiga:   

(3) nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist või selle korraldamist, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut;

(5) kohustada isikuid järgima nakkusohutuse ettevaatusabinõusid.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 sätestatud meetmete ja piirangute kohaldamine toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, kehtestab need Vabariigi Valitsus korraldusega.

 (8) Uudse ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks võib rakendada muu hulgas nõudeid, meetmeid ja piiranguid, mis on seaduses või seaduse alusel ette nähtud eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Siin saab vastu vaielda:

 1. § 27.

Tänaseks ei ole tegemist enam eriti ohtliku nakkushaigusega. Teised riigid (Taani, Rootsi, Norra jne) on asunud seisukohale, et covidit tuleb käsitleda sarnaselt gripiga.

Puuduvad tõendid, et Eestis on sama haigus ohtlikum, kui teistes riikides.

 1. § 28.

Kuna covid on juba levimas ligemale kaks aastat, siis ei saa seda enam nimetada uudseks ohtlikuks nakkushaiguseks. Samuti tekib küsimus, mille alusel seda ohtlikuks peetakse ja ei saa väita, et see on ohtlikum, kui näiteks gripp.

Seega on need põhjendused alusetud.

KORRALIK KODANIK TUNNEB OMA RIIGI SEADUSI JA JÄRGIB NEID!

Palun prindi ja jaga seda infot, et ettevõtjad teaksid – nad ei pea neid arulagedaid korraldusi/määrusi täitma!

VAKTSIINIPASSI JA MASKINÕUDE TÜHISUS A4

www.eestivabaks.ee

Seda kinnitab ka riigikogu liige ja jurist Kert Kingo Tartumaa üritusel “Kuidas edasi?” 05.09.21