MEELEAVALDUSED ja KODUMAA ISESEISVUSE EEST SEISMINE – SEADUSLIKUD ALUSED

1.MILLEST TULENEB KOHUSTUS ja ÕIGUS MEELT AVALDADA?

Kui kodanik tunneb ja mõistab, et riiklikud institutsioonid, EV valitsus, Politsei, Terviseamet vt, on rikkunud põhiseadust, siis on tal mitte ainult õigus, vaid ka kohustus jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseadusele ja kaitsta kodumaa iseseisvust. Eesti Vabraiigi PÕHISEADUShttps://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002

  • 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.

Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

  1. MILLISEID PÕHISEADUSE PUNKTE EESTIS PRAEGU RIKUTAKSE?
  • 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. – KODANIKE ÕIGUSI JA VABADUSI ON RIIGIVÕIM PANDEEMIA ETTEKÄÄNDEL PIIRANUD MOEL, MIS EI OLE PÕHISEADUSEGA KUIDAGI KOOSKÕLAS EGA DEMOKRAATLIKULE ÜHISKONNALE KOHANE!
  • 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. – KODANIKKE DISKRIMINEERITAKSE LUBAMATUL MOEL RIIGIVÕIMU TASANDILT JA LOAL NII ETTEVÕTETES, AVALIKES ASUTUSTES, LASTEAEDADES, KOOLIDES, HAIGLATES KUI KA TOIDUPOODIDES. ÜHE INIMGRUPI DISKRIMINEERIMISEST ON RIIGIVÕIM KUJUNDAMAS NORMI!

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. – RIIGIVÕIMU ESINDAJAD ÕHUTAVAD OTSESELT VIHA JA VÄGIVALDA ÜHE INIMGRUPI SUHTES JA VASTUTAVAID ISIKUID POLE SENI KARISTATUD!

  • 13.Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele/…./ Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. – KODANIKUD ON OTSESELT LANGENUD RIIGIVÕIMU OMAVOLI ALLA JA PÕHISEADUS EI KEHTI ENAM!
  • 14.Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. – KODANIKE ÕIGUSED EI OLE ENAM TAGATUD EGA KAITSTUD ÜHEGI INSTITUTSIOONI POOLT!
  • 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. – KODANIKKE SURVESTATAKSE OSALEMA MEDITSIINILSES EKSPERIMENDIS JA LASKMA END SÜSTIDA OHTLIKU, KATSEJÄRGUS AINEGA! NEID, KES EI NÕUSTU OLEMA KATSEJÄNESED, ALANDATAKSE SÜSTEMAATILISELT JA RIIGIVÕIMU HEAKSKIIDUL!
  1. KUI MA TAHAN OMA MEELT AVALDADA, KAS MA PEAN KUSKILT LUBA KÜSIMA?
  • 67 Korrakaitse seaduses – https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004 ütleb, et kui avaliku koosoleku pidamiseks ei kasutata helitehnikat, lava, poodiumit, tribüüni ega ka telki ning koosolekut peetakse viisil, mis ei nõua liikluse ümberkorraldamist, siis pole mitte mingit seaduslikku kohustust avalikku koosolekut registreerida. Sama paragrahv sedastab lisaks, et iseeneslikult kogunenud koosolekust (spontaankoosolek) ei ole vaja eelnevalt teatada.
  • 47.Põhiseaduses – https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002 sätestab, et kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada.

 

KORRALIK KODANIK TUNNEB OMA RIIGI SEADUSI JA JÄRGIB NEID!

www.eestivabaks.ee